Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej serwis informacyjny
INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Dane szkoły
 • Nasza lokalizacja
 • Organy szkoły
 • Deklaracja dostępności
 • DOKUMENTY SZKOŁY
 • Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
 • Program wychowawczy i profilaktyczny
 • Rejestry i ewidencje
 • Regulaminy i procedury
 • Regulamin zatrudnienia
 • Budżet/Mienie
 • Statut szkoły
 • OGŁOSZENIA
 • Oferty pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Inne informacje
 • Jak załatwić sprawę
 • Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 • Lokalizacja Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
 • Konkursy i przetargi
 • Rejestr zbiorów danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGŁOSZENIA   \  REJESTR ZBIORóW DANYCH OSOBOWYCH

    Wykaz zbiorów danych osobowych wraz z opisem struktury danych

  Załącznik nr 7 do „Polityki bezpieczeństwa”

  JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z OPISEM STRUKTURY DANYCH

   

   Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

   

  1. Administrator danych osobowych / siedziba – Szkoła Podstawowa w Piławie Górnej, 58-240 Piława Górna, ul. Kościuszki 1.
  2. Cel przetwarzania danych osobowych- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
  3. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze- rodzice, prawni opiekunowie, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, wizerunek osób fizycznych i przebywających na terenie SP.
  4. Sposób udostępniania danych ze zbioru- dane będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
  5. Sposób zbierania danych do zbioru- od osób, których dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
  6. Data wpisania zbioru do rejestru-
  7. Data dokonania ostatniej aktualizacji-29 .01.2018 r.
  8. Odbiorcy danych lub kategoria odbiorców, którym dane mogą być przetwarzane -
  9. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego-

   

   

  Lp.

  Nazwa zbioru - opis

  Struktura zbioru

  Program

  Miejsce przetwarzania- osoba przetwarzająca

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

   

  1.

  Księga Ewidencji Dzieci w Szkole Podstawowej – coroczna adnotacja o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w tej albo innej szkole

  Imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania, PESEL

  ProgMan- wersja elektroniczna, wersja papierowa

   

  Sekretariat- sekretarz

   

   

  § 3b.2. pkt 1) rozporządzenia MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dn. 16 marca 2002 r, z późn. zm.)

  2.

  Formularz rekrutacyjny– informacje dot. Ucznia przyjmowanego do szkoły

  Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, wizerunek dziecka, telefon, przynależność wyznaniowa

  Wersja papierowa

  Sekretariat- sekretarz

   

   

   

  § 4.1. rozporządzenia MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dn. 16 marca 2002 r. z późn. zm.),  art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  3.

  Księga Ewidencji Uczniów – zbiór danych o uczniach

  Nazwiska i imiona, imiona rodziców,  data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, zawód, przyjęcie do szkoły: data, klasa semestr, obwód szkolny.

  Wypisanie ze szkoły: data, klasa, powody, data wydania dokumentu, ukończenia szkoły, numer wydanego świadectwa

  ProgMan -wersja elektroniczna, wersja papierowa

  Sekretariat- sekretarz

   

   

   

  § 4.1. rozporządzenia MENiS z dn.           19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dn. 16 marca 2002 r. z późn. zm.), art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  4.

  Arkusz Ocen – dokumentacja wyników nauczania ucznia w poszczególnych latach

  Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, nr księgi uczniów, przebieg nauki, wyniki nauki

  ProgMan- wersja elektroniczna,

  wersja papierowa

  Sekretariat- wychowawcy,

  wicedyrektor

   

   

   

  § 12.1. rozporządzenia MENiS z dn.             19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dn. 16 marca 2002 r. z późn. zm.) art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

  5.

  Dziennik zajęć

  Nazwiska i imiona uczniów, dane rodziców, data i miejsce urodzenia, adresy zamieszkania lub pobytu, PESEL, nr księgi uczniów , przebieg nauczania, oceny ,frekwencja

  Librus Synergia- wersja elektroniczna wprowadzono 01.09.2015r.

  Sale wykładowe-nauczyciele,

  wicedyrektor

   

   

  § 7.2. rozporządzenia MENiS z dn.        19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dn. 16 marca 2002 r. z późn. zm.), art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

  6.

  Ewidencja świadectw szkolnych

  Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres

  Wersja papierowa

   

  Sekretariat- sekretarz

   

   

   

  § 5.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

  7.

  Arkusz obserwacji dziecka

  Nazwisko, imię, informacje dot. rozwoju dziecka

  Wersja papierowa

  Gabinet pedagoga- pedagog

   

   

  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej   w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz. 1487)

  8.

  Arkusz dostosowania wymagań

  Nazwisko, imię dziecka, imiona rodziców, data urodzenia,  miejsce urodzenia, numer opinii lub orzeczenia informacje dot. rozwoju dziecka, formy dostosowania wymagań

  Wersja papierowa

  Gabinet dyrektora- dyrektor,

  wicedyrektor

   

   

   

  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej   w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz. 1487)

  9.

  Ewidencja legitymacji szkolnych

  Nazwiska, imiona, PESEL

  Wersja papierowa

  Sekretariat- sekretarz

   

   

  § 5.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

  10.

  Księga arkuszy ocen – zbiór arkuszy ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę

  Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, nr księgi uczniów, przebieg nauk, wyniki nauki

  ProgMan- wersja elektroniczna, wersja papierowa

   

   

  Archiwum- sekretarz

   

   

  § 13.1. rozporządzenia MENiS z dn.         19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dn. 16 marca 2002 r. z późn. zm.), art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

  11.

  Protokoły Rady Pedagogicznej – protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznej

  Nazwiska i imiona

  Wersja papierowa

   

  Gabinet dyrektora- dyrektor

   

  § 16 rozporządzenia MENiS z dn.             19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dn. 16 marca 2002 r. z późn. zm.) art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

  12.

  Wyprawka szkolna

  Nazwisko, imię ucznia, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania, PESEL rodzica, dziecka, dochód, numer konta

  Wersja papierowa

  Sekretariat- sekretarz

   

   

   

  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457) oraz uchwała nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.- „Wyprawka szkolna”.

  13.

  Biblioteka

  Nazwisko, imię, adres zamieszkania, dane o wypożyczeniach

  Wersja papierowa, elektroniczna

  ProgMan

   

  Biblioteka- bibliotekarz

   

  art. 67.1 pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  14.

  Dziennik Pedagoga – dziennik zawiera  informacje o dzieciach zakwalifikowanych do różnych form pomocy

  Nazwiska i imiona, informacje o kontaktach z innymi osobami, instytucjami, stan zdrowia

  Wersja papierowa

  Gabinet pedagoga- pedagog

  § 18 rozporządzenia MENiS z dn.      19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji z przebiegu nauczania,

  15.

  Dokumentacja Pedagoga – dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoga

  Różne dane niezbędne do dokumentowania przebiegu terapii, nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, stan zdrowia, opinia PPP

  Wersja papierowa

  Gabinet pedagoga- pedagog

  § 19 rozporządzenia MENiS z dn.         19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dn. 16 marca 2002 r. z późn. zm.) art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  16.

  Dziennik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Dokumentacja przebiegu zajęć z uczniami upośledzonymi umysłowo.

  Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu

  Wersja papierowa

   

   

  Gabinet pedagoga- pedagog

  § 11 rozporządzenia MENiS z dn.           19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dn. 16 marca 2002 r.),  art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  17.

  Lista uczestników wycieczek

  Nazwisko i imię, wiek, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL

  Wersja papierowa

   

  Sekretariat- sekretarz

   

  § 7.3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

  18.

  Ubezpieczenie uczniów

  Imiona nazwiska, adres zamieszkania lub pobytu

  Wersja papierowa

   

  Sekretariat- sekretarz

   

   

  Zgoda osób

  19.

  Dokumentacja wypadków uczniów – informacje o wypadkach uczniów

  Nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, stan zdrowia

  Wersja papierowa

   

  Sekretariat- sekretarz

   

   

  § 43.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

  20.

  Karta zapisu dziecka do świetlicy

  Imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania, telefony rodziców

  Wersja papierowa

   

  Świetlica- wychowawcy świetlicy

   

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60); ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. poz. 1903) z dnia 17 marca 2017r.

  21.

  Opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

  Imię i nazwisko, data urodzenia, stan zdrowia

  Wersja papierowa

  Gabinet pedagoga- pedagog

   

   

  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej   w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz. 1487)

   

  22.

  Wnioski rodziców o naukę religii i etyki

  Imię, nazwisko  dziecka oraz imiona i nazwiska rodziców i adresy zamieszkania, przynależność wyznaniowa

  Wersja papierowa

  Sekretariat- sekretarz

   

   

  § 1.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (tekst jednolity Dz. U. 1993 nr 83 poz. 390)

  23.

  Wnioski o naukę języka mniejszości narodowych i etnicznych

  Imię, nazwisko dziecka oraz imiona i nazwiska rodziców i adresy zamieszkania, przynależność narodowa

  Wersja papierowa

  Sekretariat- sekretarz

   

   

   

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1627)

  24.

  Dziennik zajęć pozalekcyjnych

  Imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, imiona i nazwisko rodziców, telefony rodziców

  Wersja papierowa

  Kadra prowadząca zajęcia

   

   

  § 10 Rozporządzenia MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (dz. U. z dn. 16 marca 2002 r. z późn. zm.), art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  25.

  Dziennik indywidualnego nauczania

  Imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, imiona i nazwisko rodziców, telefony rodziców

  Wersja papierowa

  Kadra prowadząca zajęcia

   

   

   

  § 10 Rozporządzenia MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (dz. U. z dn. 16 marca 2002 r. z późn. zm.), art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  26.

  Zgoda na przetwarzanie danych

  Imię i nazwisko adres udzielającego zgodę

  Wersja papierowa

   

  Sekretariat- sekretarz

  ABI

   

  Zgoda osób

  27.

  Akta osobowe – zbiór zatrudnionych pracowników

  Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, daty urodzenia dzieci, imiona i nazwiska dzieci, stan zdrowia

  ProgMan- wersja elektroniczna,

  Wersja papierowa

  Sekretariat- sekretarz

   

   

   

   

  Art. 22 oraz 229 § 7 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy

   

  28.

  System Informacji Oświatowej –  zbiór zawiera informacje o nauczycielach i uczniach szkoły

  PESEL, miejsce pracy, zawodów, wykształcenie, wynagrodzenie

  SIO- wersja elektroniczna

   

   

  Sekretariat- sekretarz

   

   

   

  Ustawa  o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814)

  29.

  Komisja Socjalna -świadczenia socjalne dla pracowników.

  Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, dochody brutto

  Wersja papierowa

  Sekretariat- sekretarz

  Komisja socjalna

   

   

  Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

  30.

  Dobrowolne ubezpieczenie pracowników

  Imiona, nazwiska, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, nr telefonu

  Wersja papierowa

  Księgowość- księgowa

   

   

  Zgoda osób

  31.

  Dokumentacja wypadków pracowników – informacje o wypadkach pracowników

  Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, seria i nr dowodu osobistego, stan zdrowia

  Wersja papierowa

  Inspektor BHP

   

   

  § 1.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 1992)
  § 4.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16.9.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy - Dz. U. Nr 227, poz. 2298

  32.

  Umowy, zlecenia

  Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu

  Wersja papierowa

   

  Księgowość- księgowa

  sekretariat- sekretarz

  art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z2014 r. poz. 121, z późn.zm.)

  33.

  Przelewy

  Nazwiska, imiona, adresy zamieszkania, nr kont bankowych kontrahentów będących osobami fizycznymi, NIP, wyciągi bankowe

  IBank Corporate- wersja elektroniczna

       Księgowość-        księgowa

  sekretariat- sekretarz

   

   

  Ustawa o rachunkowości

   

  34.

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

  Nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, PESEL, płeć, dysleksja, wyniki nauki

  Hermes

  Dyrektor, nauczyciele

  Art. 41.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562 z późn. zm.)

  35.

  Faktury

  Nazwisko, imię, adres zamieszkania

  Wersja papierowa

       Księgowość-        księgowa

  sekretariat- sekretarz

   

   

   

  art. 23.1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych

  36.

  Książka korespondencyjna

  Imię i nazwisko, adres zamieszkania

  Wersja papierowa

  Sekretariat- sekretarz

   

   

   

  1.Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.)

  2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. 2002, Nr 167, poz. 1375)

  37.

  Ubezpieczenie ZUS – informacje o pracownikach potrzebne do ubezpieczenia w ZUS

  Nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP

  Płatnik- wersja elektroniczna

       Księgowość-        księgowa

   

   

   

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  38.

  Kasa zapomogowo - pożyczkowa

  Nazwisko, imię, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uposażonej do odebrania świadczeń na wypadek śmierci, dane osobowe poręczycieli, wysokość pożyczki

  Wersja papierowa

  Księgowość-        księgowa

   

  Sekretariat- sekretarz

   

   

  art. 39 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. Nr 55 poz. 234), Rozporządzenie RM z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100 poz. 502 z późn. zm.) oraz § 7.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U 100 poz. 502)

  39.

  Awans zawodowy

  Imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, adres zam. przebieg zatrudnienia, wykształcenie, składniki wynagrodzenia, zapytanie o karalność, stan zdrowia

  Wersja papierowa

  gabinet dyrektora- dyrektor

   

   

  Art. 9 a, 9 b ust 1 pkt 2ustawy z dnia 26 stycznia 1982 rok -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006, Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

  40.

   

  Pocztowa książka nadawcza

   

  Imiona, nazwiska, nazwa firmy ( adresat) Miejsce doręczenia

   

  Wersja papierowa

   

   

  Sekretariat- sekretarz

   

   

  ustawa z dnia 23 listopada 2012 r., Prawo pocztowe (Dz. U z 2012 r., poz.1529)

   

  41.

   

   

  Monitoring wizyjny

   

  Wizerunek osób przebywających na terenie placówki

   

  Nagranie filmowe

   

  Gabinet wicedyrektora

   

  Rozporządzenie MEN na podstawie art. 90 u ust. 4 pkt 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)

   

  42.

   

  Rejestr delegacji służbowych

   

  Imię, nazwisko, stanowisko

   

  Wersja  papierowa

   

  Sekretariat-

  sekretarz

   

  rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (DzU poz.167 dalej: rozporządzenie).

  43

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

  Nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, PESEL, płeć, dysleksja, wyniki nauki

  Hermes

  Dyrektor, nauczyciele

  Art. 41.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562 z późn. zm.)

   

    udostępnił Krystian Bielecki dnia 2018-12-01
    opracował Krystian Bielecki dnia 2016-12-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra