Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej serwis informacyjny
INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Dane szkoły
 • Nasza lokalizacja
 • Organy szkoły
 • Deklaracja dostępności
 • DOKUMENTY SZKOŁY
 • Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
 • Program wychowawczy i profilaktyczny
 • Rejestry i ewidencje
 • Regulaminy i procedury
 • Regulamin zatrudnienia
 • Budżet/Mienie
 • Statut szkoły
 • OGŁOSZENIA
 • Oferty pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Inne informacje
 • Jak załatwić sprawę
 • Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 • Lokalizacja Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
 • Konkursy i przetargi
 • Rejestr zbiorów danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DOKUMENTY SZKOŁY   \  REGULAMINY I PROCEDURY

    Regulaminy i procedury

  W szkole obowiązują regulaminy i procedury podane niżej


  I  Regulaminy

      1. Regulamin pracy
      2. Regulamin Rady Pedagogicznej
      3. Regulamin Rady Rodziców
      4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
      5. Regulamin pracowni komputerowej
      6. Regulamin biblioteki szkolnej
      7. Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
      8. Regulamin wycieczek
      9. Regulamin dyżurów nauczycieli
      10. Regulamin oceniania nauczycieli
      11 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
      12. Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami
      13. Regulamin placu zabaw
      14. Regulamin korzystania z boisk szkolnych
      15. Regulamin sali gimnastycznej

  II. Procedury

  Procedury wydawania świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, karty rowerowej
  Podstawa prawna:
  1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991,Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami).
  2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późniejszymi zmianami).
  3.Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2000 r. Nr 86, poz. 960, z późniejszymi zmianami).
  4.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz. 602, z późniejszymi zmianami).
   
  POSTANOWIENIE OGÓLNE

  1.Szkoła zakupuje druki świadectw (gilosz) szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły, druki legitymacji szkolnych, karty rowerowej.
  2.Szkoła prowadzi rejestr wydanych świadectw, legitymacji, kart rowerowych.
  3.Świadectwa szkolne, legitymacje szkolne oraz karty rowerowe i motorowerowe wydaje Dyrektor szkoły nieodpłatnie.
   
  PROCEDURY WYDAWANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH

  1.Świadectwa szkolne wypisuje się do druków ścisłego zarachowania.
  2.Szkoła prowadzi imienny rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły, wypisując imię i nazwisko ucznia, klasę, datę ukończenia szkoły, podpis ucznia.
  3.Świadectwa szkolne promocyjne wydaje sekretariat szkoły do wypełnienia wychowawcom za potwierdzeniem.
  4.Świadectwa do wypisania sekretariat wydaje wychowawcom w dniu rady klasyfikacyjnej.
  5.Nauczyciel wychowawca, w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły w zarządzeniu, składa wypisane  świadectwa do sekretariatu.
  6.Świadectwa szkolne opatruje się okrągłą pieczęcią urzędową oraz imienną pieczęcią Dyrektora szkoły.
  7.Opieczętowane i podpisane świadectwa, wychowawcy klas odbierają z sekretariatu w dniu zakończenia roku szkolnego.

  PROCEDURY WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNEJ

  1.Uczeń nowo przyjęty do szkoły otrzymuje legitymacje szkolną.
  2.W celu uzyskania legitymacji szkolnej uczeń składa w sekretariacie zdjęcie opisane danymi ucznia/uczennicy:
     -imię i nazwisko
     -data urodzenia
     -adres zamieszkania.
  3.Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczanie daty ważności i małej pieczęci urzędowej szkoły.
  4.Wychowawcy klas są zobowiązani w terminie do 15 września każdego roku, zebrać legitymacje od wszystkich uczniów z klasy i złożyć w sekretariacie szkoły.
  5.Ważne legitymacje (po ich uprzednim podbiciu w sekretariacie szkoły) odbiera wychowawca klasy.
  6.Szkoła prowadzi rejestr wydanych legitymacji.

  PROCEDURY WYDAWANIA KARTY ROWEROWEJ

  1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wiek: 10 lat w przypadku kart rowerowej.
  2.Sprawdzenie kwalifikacji osoby ubiegającej o kartę rowerową dokonuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły.
  3.W celu udokumentowania i spełnienia wymagań do uzyskania karty rowerowej służą Arkusz zaliczeń i Zaświadczeń.
  4.W celu uzyskania Karty rowerowej nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, po zaliczeniu przez ucznia sprawdzaniu kwalifikacyjnego, składa u nauczyciela:
      a)Arkusz zaliczeń
      b)Zaświadczenie
      c)zdjęcie z opisanymi danymi ucznia/uczennicy:
              -imię i nazwisko
              -data urodzenia
              -adres zamieszkania.
  5.Szkoła wydaje kartę rowerową opieczętowaną w miejscu określającym uprawnienia do rodzaju pojazdów, na które karta jest ważna, podpisaną przez Dyrektora szkoły.
  6.Rejestr wydanych kart rowerowych przechowywany jest w szkole.

   


  Lista załączników
  1. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
  2. Procedura podawania leków
  3. Procedury dziennika
  4. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
  5. Regulamin Rady Rodziców
  6. Regulamin sali gimnastycznej i boiska szkolnego
  7. Regulamin użytkowania szafek
    udostępnił Krystian Bielecki dnia 2019-01-26
    opracował Krystian Bielecki dnia 2015-09-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra